บก.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

 • พ.อ.เนตรรัตนะ จุลเนตร ผู้บังคับกองพันระวังป้องกัน

 • พ.ท.ธิรุตม์ สุวรรณมาศ รองผู้บังคับกองพันระวังป้องกัน

  • ร.ต.อภิศักดิ์ ทัดเทียม ฝ่ายธุรการและกำลังพลฯ
  • พ.ต.สนิท เรืองประยูร ฝ่ายการข่าวฯ
  • ร.อ.สฤษฎ์ ภูสอดสี ฝ่ายยุทธการฯ
  • ร.อ.จักรี สีดา ฝ่ายส่งกำลังบำรุงฯ
  • ร.อ.พิภัชพงศ์ ฐิติกรรัตน์ ฝ่ายกิจการพลเรือนฯ
  • ร.ต.หญิง นุชรินทร์ รวงผึ้ง ฝ่ายการเงินฯ

  ร้อย.รวป.ที่ ๑ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

  • ร.อ.สฤษฎ์ ภูสอดสี ผบ.ร้อย.รวป. ที่ ๑ฯ
  • ร.อ.ณรงค์ชัย เสือเฒ่า รอง ผบ.ร้อย.รวป. ที่ ๑ฯ
  • จ.ส.อ.พิสิษฐ์ พูลศิลป์ จ่ากองร้อย ร้อย.รวป. ที่ ๒ฯ

  ร้อย.รวป.ที่ ๒ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

  • พ.ต.สนิท เรืองประยูร ผบ.ร้อย.รวป. ที่๒ฯ
  • จ.ส.อ. ธรรมนูญ สังข์สวัสดิ์ จ่ากองร้อย ร้อย.รวป. ที่ ๒ฯ

  ร้อย.รวป.ที่ ๓ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

  • ร.อ. นาวา ปิ่นหย่า ผบ.ร้อย.รวป. ที่๓ฯ
  • จ.ส.อ. ธีรชัย ต่วนชะเอม จ่ากองร้อย ร้อย.รวป. ที่ ๒ฯ

  ร้อย.บก. พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

  • ร.อ.จักรี สีดา ผบ.ร้อย.บก.ฯ
  • ร.อ. อรุณ อาลอ รอง ผบ.ร้อย.บก.ฯ
  • ร.อ. ปรีชา ฤทธิ์เปี่ยม ผบ.มว.สื่อสาร
  • จ.ส.อ.สันทัด เกษมรักษ์กุจ่ากองร้อย ร้อย.บก.ฯ

  ตอนยานยนต์

  • ร.ท.ชาตรี องคศิลป์ นยน.บก.พัน.รวป.ฯ

  มว.เสนารักษ์ ฯ

  • ร.อ.อรุณ อาลอ ผบ.มว.เสนารักษ์ ฯ