พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

“ตายในสนามรบ เป็นเกียรติของทหาร”

ประวัติกองพันระวังป้องกัน

จัดตั้งเมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๔ ตามคำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด
ที่ ๖๐๓/๒๕๓๔ ลง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔
อัตราหมายเลข ๓๑๕๑
มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่
ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ตาม พระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการ ให้ กองพันบริการ กรมยุทธบริการทหาร
เป็น กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย อัตราหมายเลข ๐๒๓๐
ขึ้นตรงต่อ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

การจัดหน่วย

พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

  • กองบังคับการกองพัน และ กองร้อยกองบังคับการ
  • กองร้อยระวังป้องกันที่ ๑ , ๒ , ๓

ภารกิจหลักของกองพัน

  1. การระวังป้องกันที่ตั้ง กองบัญชาการกองทัพไทย
  2. การรักษาการณ์สถานที่ตั้งทางทหาร คลัง และ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  3. การจัดกองทหารเกียรติยศในงานพิธีต่างๆ
  4. การสนับสนุนกำลังพลให้กับส่วนราชการต่างๆ